Хими 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Химийн урвалын хурдад нөлөөлөх хүчин зүйлс (бататгал)
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: