Хими 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Урвалын хурдад нөлөөлөх хүчин зүйлс (катализатор, температур)
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: