Хими 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
X8.5г. Урвалын хурдад нөлөөлөх хүчин зүйлс (концентрац, гадаргуугийн талбай)
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: