Хими 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Халах урвал ба металлын идэвхийн эгнээ
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: