Газарзүй 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Нарны өндрийн өөрчлөлт үр дагавар
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: