Газарзүй 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гадаргын хэлбэрийг хаяалбараар дүрслэх нь
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: