Физик 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Жигд хувьсах хөдөлгөөн
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: