Эрүүл мэнд 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
. Газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ түүнээс урьдчилан сэргийлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: