Биологи 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Б8.2а. Удамшлын мэдээлэл дамжин хадгалагдах тухай
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: