Биологи 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Б8.4б. Идэш тэжээлийн хэлхээн дахь энергийн суварга
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: