Биологи 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Б8.3и. Зохилдолгооны талаар Ч.Дарвины дэвшүүлсэн онол
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: