Биологи 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Б.8.3г. Цэцэгт ургамлын давхар үр тогтолт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: