Түүх 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Монголын их Юань улс
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: