Түүх 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Дундад зууны үеийн Америк
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: