Түүх 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Монголын эзэнт гүрэн (бататгал хичээл)
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: