Цахим хичээл 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүрээлэн буй орчныг бохирдлоос хамгаалахад миний оруулах хувь нэмэр
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: