Цахим хичээл 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хичээнгүй, дармал, бийрийн хэлбэрээр бичсэн түүхэн зохиол, судар бичигтэй танилцах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: