Нийгэм судлал 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гэр бүл ба сургуулийн төсөвт хүүхдүүд бидний оруулах хувь нэмэр юу вэ? Гэр бүлийн эдийн засаг, өрхийн төсөв, Өрхийн хөдөлмөрийн хуваарь миний оролцоо
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: