Нийгэм судлал 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Зөрчил түүнийг шийдвэрлэх арга замууд
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: