Нийгэм судлал 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Өрхийн төсвөө тооцоолох Эдийн засаг миний амьдралд
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: