Нийгэм судлал 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Анги хамт олны шийдвэр Хүний эрхийн тухай
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: