Нийгэм судлал 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүүхдийн эрхийн тухай Манай сургуулийн эдийн засаг, бидний оролцоо
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: