Үндэсний бичиг 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Галиглан бичсэн өгүүлбэр, бичил эхийг үндэсний бичигт хөрвүүлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: