Үндэсний бичиг 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Үйл үгийн язгуур, үндсийн бичлэгийн онцлогийг таньж, зөв бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: