Монгол хэл 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Эх мал ба төл мал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: