Монгол хэл 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Ойролцоо утгатай зэрэгцсэн нийлмэл үгийн найруулгын утга, үүргийг тодорхойлох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: