Монгол хэл 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Сонин содон үг хэллэг, тэмдэг нэр, мэдрэмж сэтгэгдэл оруулан, гадаад дотоод шинжийг тоочин дүрсэлж хөрөг бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: