Монгол хэл 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тоочин дүрсэлсэн эхийн сэдэв, гол санааг түлхүүр үг, өгүүлбэрээр тодорхойлох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: