Математик 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Шугаман функц, түүний график
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: