Математик 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Дүрсийн тэгш хэмт чанар
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: