Хими 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Химийн урвалын үгэн тэгшитгэл
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: