Хими 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хөрсний бохирдол, дадлага
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: