Дүрслэх Урлаг 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Ахромат, хромат өнгө
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: