Биеийн тамир 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Бөмбөг залалтын техник
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: