Биеийн тамир 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хөл бөмбөгийн хаалгачын техник
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: