Уран зохиол 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Зохиолын дүрийг үг үйлдлээр нь тодорхойлох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: