Түүх 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Эртний Грек, Ромын түүхээр аялцгаая
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: