Түүх 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Эртний хүмүүс хэрхэн амьдарч байв
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: