Цахим хичээл 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хялбар аргаар тооцоолох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: