Мэдээллийн технологи 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Бичвэр мэдээллийг хэлбэржүүлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: