Мэдээллийн технологи 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Компьютер II
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: