Мэдээллийн технологи 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Мэдээлэл загвар I
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: