Мэдээллийн технологи 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гарын хурууны зөв байрлалаар доод эгнээний үсгүүдийг бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: