Үндэсний бичиг 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Эгшгийн эхэн, дунд, адагт ордог хэлбэрээр гийгүүлэгчийг амилуулж, дармал бичмэл хэлбэрээр ялган таньж, зөв бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: