Үндэсний бичиг 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Дармал, бичмэл бүхий үг, холбоо үг, хялбар үгтэй өгүүлбэрийг унших, хичээнгүй бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: