Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Функц
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: