Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Өгөгдлийг диаграммаар дүрслэх, тайлбарлах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: