Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тэгш өнцөгтийн талбай, ахуй амьдралд
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: