Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Харьцаа, пропорц
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: