Математик 6
Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Аравтын ба энгийн бутархай, процент
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: